Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019
Σεμινάρια Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η εταρεία Α. ΣΒΟΛΗ - Μ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα Εκπαίδευσης σε θέματα:

 • Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
 • Υγιεινής περιβάλλοντος.

Ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια, το αναλυτικό πρόγραμμα, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής τους και δηλώστε συμμετοχή είτε μέσω του επισυναπτόμενου εντύπου είτε συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατόπιν συνεννόησης


·     Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

Σκοπός της εκπαίδευσης  αυτής είναι η απόκτηση γνώσεων από τους /τις καταρτιζόμενους/ες  για τους  παράγοντες (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί) που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην υγεία των εργαζομένων καθώς και στην ασφάλεια των συνθηκών εργασίας. Επισημαίνεται η σημασία της διάγνωσης του επαγγελματικού κινδύνου σε κάθε χώρο και δραστηριότητα. Στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι οι καταρτιζόμενοι στην εταιρεία να ενημερωθούν και να αφομοιώσουν την σύγχρονη αντίληψη οργάνωσης της εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα καθώς και την σύγχρονη απαίτηση των επιχειρήσεων για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης των οποίων όχι μόνο δεν θα απειλείται η υγεία και ασφάλειά τους στο περιβάλλον εργασίας, αλλά θα έχουν ισχυρό κίνητρο να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών. Παράλληλα το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στην ανταπόκριση στην αύξηση των απαιτήσεων για βελτίωση της ποιότητας η οποία αποτελεί πρόσθετο λόγο που υπαγορεύει την οργάνωση της εργασίας σε σύγχρονα πρότυπα με επικέντρωση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα καθόσο η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών προϋποθέτει «δημιουργικούς και ευχαριστημένους εργαζόμενους»


Ενδεικτικές εκπαιδευτικές ενότητες

1.    Ο ρόλος του κράτους σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων

2.    Ιστορική αναδρομή

3.    Νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία

4.    Ποινικές κυρώσεις- διοικητικές κυρώσεις

5.    Τεχνικός ασφάλειας και Ιατρός εργασίας

6.    Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)

7.    Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών

8.    Υποχρεώσεις εργαζομένων

9.    Εργατικό ατύχημα -Πρώτες Βοήθειες

10.  Επαγγελματικές ασθένειες -Μυοσκελετικά προβλήματα εργαζομένων

11.  Εργασία σε οθόνες οπτικής απεικόνισης

12.  Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

13.  Mέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

14.  Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων

15.Σήμανση χώρων εργασίας

16.  Εσωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΣΥΠ)

17.  Εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠ)

18.  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

19.  Κτιριολογικές απαιτήσεις

20.  Εργαλεία φορητά ηλεκτρικά εργαλεία

21.  Πίνακες ελέγχου
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2 ΗΜΕΡΕΣ
 
 
 
   

                                                                                    Παλλήνη   1-4-2014

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ σε θέματα ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Στα πλαίσια  -       των δεδομένων των Κανονισμών 178/2002, 852/2004,853/2004,882/2004 ΕΚ, της εναρμόνισης αυτών στην Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ 15523/2006 ΦΕΚ 1187/2006/τ.β. με θέμα « Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»)  της αρ.14708/2007 (ΦΕΚ 1616/2007/τ.β./) Υπουργικής Απόφασης για τους όρους και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων -       την Υ1γ/Γ.Π./94643/2007(ΦΕΚ 1384/τ.β./2007) Υγειονομική Διάταξη που τροποποιεί και συμπληρώνει την ΥΔ Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526/τ.β/1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών» σύμφωνα με την οποία «στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»

-       Σύμφωνα  με τον 852/2004 Κανονισμό της ΕΕ «χειριστΗς τροφΙμων»  είναι οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα» και ειδικά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

-       Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007   και φυσικά να έχουν εκπαιδευτεί οι ίδιοι οι επαγγελματίες στα αντίστοιχα θέματα -        

-       Η  παραπάνω υποχρέωση είναι επιτακτική και άμεση για τους χειριστές τροφίμων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε πάσης φύσεως δραστηριότητες τροφίμων και ποτών  (εκπίπτει της θέσεως ο υπεύθυνος εάν δεν προσκομίσει αντίστοιχη βεβαίωση)

Οι παραπάνω διατάξεις έχουν σκοπό:

 •  την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα τροφίμων που καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων
 •   αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων ώστε να εκπληρώνεται η απαίτηση των παραπάνω κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγιεινή των τροφίμων σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν την κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όλων όσων χειρίζονται τρόφιμα στην επιχείρησή τους και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες.

Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων  αφ’ ενός μεν είναι νομική απαίτηση και η παράλειψή της αποτελεί αιτία επιβολής προστίμου, αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας ,  αφού οι υπεύθυνοι διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες εργασίας και κανόνες υγιεινής  και κυρίως  αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο»  , να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου με την τήρηση των υποχρεωτικών αρχείων τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

·Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές (ενταγμένοι στα αντίστοιχα μητρώα  μητρώο ΕΦΕΤ,  μητρώο ΕΚΕΠΙΣ, μητρώο ΛΑΕΚ )  και θα απευθύνεται στο  άμεσα εμπλεκόμενο με τα τρόφιμα προσωπικό σε όλες τις φάσεις (επιλογή προμηθευτών- παραλαβή πρώτων υλών ή έτοιμων προϊόντων- αποθήκευση- επεξεργασία- διακίνηση) διάρκειας 10 ωρών σύμφωνα με την αρ.14708/2007 (ΦΕΚ 1616/2007/τ.β./) Υπουργική Απόφαση για τους όρους και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων .

·Το προσωπικό εκπαιδεύεται πάνω στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων καθώς και στους κανόνες υγιεινής που αφορούν το κτίριο και τον εξοπλισμό, την καθαριότητα, την απολύμανση, την τήρηση της αλυσίδας ψύξης την παραλαβή, αποθήκευση, επεξεργασία  και την προσφορά  των τροφίμων.

·Οι υπεύθυνοι των τμημάτων  θα πρέπει να εκπαιδευτούν επιπλέον των παραπάνω σε θέματα σχετικά με το σύστημα διασφάλισης υγιεινής (HACCP) και στον έλεγχο των κρισίμων σημείων σε πρόγραμμα διάρκειας 10 επιπλέον ωρών

·Στους καταρτιζόμενους χορηγείται   ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω απόφαση

·Στην εταιρεία χορηγείται   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

·Σε όλους τους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  και ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ  και την τελευταία ημέρα θα υποβληθούν σε ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

·Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας της παρακολούθησης και εφόσον επιθυμούν  θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει  ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

·Το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες ΛΑΕΚ 0,45% ΟΑΕΔ

·Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης :     2   ημερες  

 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -HACCP
10-40 ΩΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Σκοπός  του παρόντος προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι καταρτιζόμενοι τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  (ΕΚ 178/2002, 852/2004.853/2004.854/2004)όπως αυτή εναρμονίστηκε με την Ελληνική νομοθεσία (ΥΑ 15523/2006)για την υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων να διατηρούν σε μόνιμη βάση ένα προληπτικό σύστημα (HACCP κατά ISO 22000) που θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους σημαντικότερους κινδύνους, τη μεθοδολογία επίτευξης του στόχου αυτού , τα στάδια σχεδιασμού, εγκατάστασης και εφαρμογής , Επίσης  να αφομοιώσουν  τη σχέση HACCP και PRPs και ειδικότερα να κατανοήσουν ότι η υγιεινή των τροφίμων είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής από τις επιχειρήσεις τροφίμων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων - απαιτήσεων υγιεινής - και των διαδικασιών βάσει των αρχών του HACCP.           

 • με την ορθή εφαρμογή προαπαιτούμενων προγραμμάτων (PRPs)
 • με την εκπαίδευση του προσωπικού με την τήρηση κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής (GHP)           
 • με την εφαρμογή των αρχών του HACCP            
 • με την χρήση οδηγών ορθής πρακτικής           
 • με συνδυασμό των ανωτέρω

Παράλληλα θα γνωρίσουν τα ισχύοντα συστήματα ποιότητας και ειδικότερα το HACCP σύμφωνα με το ISO 22000 καθώς και τις διαφορές μεταξύ των εφαρμοζομένων  άλλων προτύπων   

 Ομάδα Καταριζομένων/Εκπαιδευομένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο της αιτούσας  επιχείρησης τροφίμων που έρχεται με οποιοδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Το άτομο αυτό ανάλογα με τη θέση του στην επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων” ή «εξειδικευμένο στέλεχος» .

Α.Σκοπός του προγράμματος  για απλούς χειριστές τροφίμων είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενους  σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων και  των αρχών του ΗΑCCP  έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής..

  

B.     Το πρόγραμμα απευθύνεται στο προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων που εμπλέκεται στον ποιοτικό έλεγχο της επιχείρησης, στους υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων,  αλλά και στο λοιπό προσωπικό που απασχολείται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας καθόσο η σωστή εφαρμογή του HACCP αφορά το σύνολο της επιχείρησης και όχι μεμονωμένα τον ποιοτικό έλεγχο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤη ενοτητα : γενικα για τα συστηματα διαχειρισησ της ασφαλειασ των τροφιμων -  Απαιτήσεις για τους Οργανισμος της αλυΣΙδας τροφΙμων

 1. Εισαγωγή στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων – σχέση ποιότητας και ασφάλειας στα τρόφιμα

 2. Ορισμός και ιστορική εξέλιξη του HACCP

 3. Όροι και ορισμοί

 4. Οδηγίες και Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚ 178, ΕΚ 852, ΕΚ 853, ΕΚ 854, ΕΚ 882 - Εθνική Νομοθεσία

 5.  Υποχρέωση εφαρμογής ΗACCP

 6. Πιστοποίηση ΣΔΑΤ – Κρατικοί Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  :   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΑCCP

1.Eισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων

2.ΗΑCCP  και πρότυπο ISO 22000:2005  - όροι και ορισμοί

3.Bασικές αρχές του συστήματος HACCP

4.Πλεονεκτήματα και οφέλη από την εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος HACCP  στις επιχειρήσεις τροφίμων

5.Προβλήματα από την εγκατάσταση και εφαρμογή  του συστήματος HACCP  στις επιχειρήσεις τροφίμων

6.Ορθή Υγιεινή Πρακτική

7.Ορθή Βιομηχανική Πρακτική

8.Προαπαιτούμενα Εφαρμογής του Συστήματος

9.Πρότυπο ΙSO 22000 – CODEX ALIMENTARIUS

10. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ISO 22000:2005 KAI ISO 9001:2000 

 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : OΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

1. Αλλοιώσεις στα τρόφιμα

2. Μικροβιολογικοί κίνδυνοι – παράγοντες ανάπτυξης των μικροοργανισμών

3. Χημικοί κίνδυνοι

4. Φυσικοί  κίνδυνοι

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗACCP

 • Γενικές απαιτήσεις
 • Απαιτήσεις τεκμηρίωσης(έλεγχος εγγράφων, έλεγχος αρχείων)
 • Ευθύνη της Διοίκησης (δέσμευση της διοίκησης, πολιτική ασφάλειας τροφίμων, Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ, ευθύνες και αρμοδιότητες, συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, επικοινωνία . ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ανασκόπηση από τη διοίκηση )
 • Διαχείριση πόρων (διάθεση πόρων, ανθρώπινο δυναμικό, υποδομή, περιβάλλον εργασίας)

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων:

 • προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων,
 • ανάλυση κινδύνων,
 • καθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων,
 • καθιέρωση του σχεδίου HACCP, ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης,
 • σχεδιασμός της επαλήθευσης,
 • σύστημα ιχνηλασιμότητας,
 •  έλεγχος μη συμμορφώσεων 

ΕπικΥρωση, επαλΗθευση και βελτΙωση του ΣΔΑΤ

 • Επικύρωση του συνδυασμού προληπτικών μέτρων ελέγχου
 • Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης
 • Επαλήθευση του ΣΔΑΤ (Εσωτερικές επιθεωρήσεις, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης,
 •  Ανάλυση αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης του ΣΔΑΤ
 • Βελτίωση(συνεχής βελτίωση- επικαιροποίηση)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΑΤ  ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μελέτες περιπτώσεων στη μαζική εστίαση και σε διαφόρους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος προκειμένου για εξειδικευμένα στελέχη θα είναι 20 -40 ώρες όπως προβλέπεται από τον ΕΦΕΤ

Για τους απλούς χειριστές η διάρκεια θα είναι 10-20 ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΕΦΕΤ (επισυνάπτεται)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η Διοίκηση της επιχείρησης υλοποιώντας το παραπάνω πρόγραμμα αποδεικνύει ότι έχει καθορίσει  Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων όπως προβλέπεται από το πρότυπο ISO 22000:2008 (“Η Συνεχής Βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας  της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των Τροφίμων αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης της επιχείρησης και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτή”) και Αντικειμενικούς Στόχους για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει μέσω των οποίων επιτυγχάνει αφενός την αναγνώριση και αξιολόγηση και αφετέρου τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των παραγομένων τροφίμων .

Επίσης η διοίκηση της επιχείρησης αποδεικνύει ότι:

 • Ορίζει ως Πεδίο Εφαρμογής του συστήματος HACCP το σύνολο των σταδίων των απαιτούμενων δράσεων και συστηματικών ελέγχων όλων των βημάτων, από την παραλαβή των α’ & βοηθητικών υλών μέχρι την διάθεση των προϊόντων.
 • Προσδιορίζει ότι η  Πολιτική της Επιχείρησης ανταποκρίνεται και είναι σύμφωνη με τους στόχους της επιχείρησης,
 • Πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000, ως προς την εκπαίδευση του προσωπικού όντας παράλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης.Με το πέρας του προγράμματος  θα έχει επιτευχθεί ο σκοπός πολιτικής της ποιότητας της διοίκησης της επιχείρησης η οποία αποδεικνύει την αποδοχή της δεσμεύσεως της  ότι  εφεξής:
 •   λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος HACCP, την ανασκόπηση του, την διόρθωση του και τη συνεχή βελτίωση του.
 •  τηρεί πιστά την νομοθεσία που διέπει την συγκεκριμένη δραστηριότητα καθώς και τους νόμους περί υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (ΚΑΝ 178/2002/ΕΕ, ΚΑΝ 852/2004/ΕΕ και ΚΥΑ 15523/2006).
 • φροντίζει  για την έγκαιρη επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε προβλήματος το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων.
 • ορίζει σαν στόχους ασφάλειας τροφίμων :

Να μην διαθέσει ούτε ένα προϊόν με φυσικό ή μικροβιολογικό κίνδυνο (λόγω δικής της υπαιτιότητας)

Τα παράπονα των πελατών που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος να είναι λιγότερα από το 0,3% επί του συνόλου αυτών

  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
40 ΩΡΕΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι  γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στην όλο αυξανόμενη απαίτηση των πελατών και καταναλωτών για υπηρεσίες και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Να κατανοήσουν ότι τέτοια προϊόντα πρέπει να παραχθούν με διεργασίες που παράγουν την ελάχιστη δυνατή ποσότητα αποβλήτων, απαιτούν ελάχιστη ποσότητα ενέργειας και έχουν αμελητέα επίδραση στο περιβάλλονΝα αντιληφθούν ότι τα καταναλωτικά προϊόντα για να χαρακτηριστούν φιλικά προς το περιβάλλον πρέπει να έχουν ένα κύκλο ζωής που σέβεται τις περιβαλλοντικές απαιτήσειςΝα αντιληφθούν ότι έχει έρθει η εποχή στην οποία το προϊόν ή η δραστηριότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ποιοτική με την ευρεία έννοια, αν δεν πληροί συγκεκριμένες περιβαλλοντικές απαιτήσειςΑποτέλεσμα των παραπάνω είναι

 •  η βελτίωση της  ήδη υπάρχουσας περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης  με την περαιτέρω υιοθέτηση νέων μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον ,
 • η διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να προστατεύεται το περιβάλλον και να ενισχύεται ο τομέας της ανακύκλωσης
 • H διασφάλιση ποιότητας των παρεχομένων  υπηρεσιών καθαριότητας  απολύμανσης και σίτισης
 • Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην επιχείρηση
 • Η διαχείριση των κινδύνων και η μείωση της επικινδυνότητας
 • Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • Η προώθηση της διαβούλευσης ανάμεσα στην εταιρεία και τους εργαζόμενους
 • Η διεύρυνση των τομέων απασχόλησης της εταιρείας  σε νέες δραστηριότητες στις οποιες οι εργαζόμενοι θα ανταποκρίνονται εύκολα λόγω της εξειδίκευσής τους στη διάρκεια του προγράμματος ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ISO 14000: MIA NEA ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

 • ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ- ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ     
 • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ISO 14000    
 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 14001 – ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 • ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 •  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ISO 14001 ME TO ISO 9001 KAI ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 15 ωρες
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙSO 14001        
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στην εταιρεία στα περιβαλλοντικά αντικείμεναΕλαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεωνΒελτίωση της αξιολόγησης των διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρείαΔέσμευση για ανακύκλωση στα πλαίσια ενός αειφορικού περιβάλλοντος
ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012


ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: 2, ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4, 5 ,6:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

Η επιχείρηση «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – Παραγωγή & Εμπορία Άρτου, Αρτοσκευασμάτων και ειδών Ζαχαροπλαστικής» συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», με την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δράσεις κατάρτισης.
Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον ΟΑΕΔ, και αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από  50 εργαζόμενους.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, περιλαμβάνει τις δράσεις:
Α. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Επιχείρηση από τον σύμβουλο Διαρθρωτικής Προσαρμογής «Α. ΣΒΟΛΗ – Μ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και  λειτουργίας, με στόχο την άμβλυνση των συνεπειών της ύφεσης και την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Β. Υλοποίηση Σχεδίου Κατάρτισης, σε συνεργασία με τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΚΜΩΝ Α.Ε.», το οποίο περιλαμβάνει 3 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, για 57 συνολικά εργαζόμενους της επιχείρησης, στα ακόλουθα αντικείμενα:
01 - 02. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΩΡΕΣ: 270 (162 θεωρία - 108 πρακτική άσκηση)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 40 εργαζόμενοι
03. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΩΡΕΣ: 260 (156 θεωρία - 104 πρακτική άσκηση)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 17 εργαζόμενοι

Οι στόχοι των ενεργειών Συμβουλευτικής και Κατάρτισης του έργου είναι:
•    Η βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
•    Η ενίσχυση εξωστρέφειας και  της εξαγωγικής δραστηριότητας
•    Η αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της επιχείρησης

Περίοδος υλοποίησης: ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ:
- ΑΦΙΣΑ ΕΡΓΟΥ
- ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / Δ.Τ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
  - Ανακοίνωση / Δ.Τ. της 20/2/2012 - Ανακοίνωση Έργου
  - Ανακοίνωση / Δ.Τ. της 01/3/2012 - Έναρξη Έργου
  - Ανακοίνωση / Δ.Τ. της 4/1/2013 - Ολοκλήρωση Έργου

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
01-02. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
03. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Α. ΣΒΟΛΗ – Μ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.: www.ygepe.gr
Στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΚΜΩΝ Α.Ε.: www.akmon.edu.gr
Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΣΠΑ 2007-2013, Θεματικός Άξονας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους.

Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
40 ΩΡΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

 

Διοργάνωση Επιδοτούμενων σεμιναρίων στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων  που απασχολούν  1-25 άτομα.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών- στην ευρύτερη επιχειρηματική ανάπτυξη τους εν μέσω κρίσης και στην απόκτηση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Τα σεμινάρια   θα είναι διάρκειας 40 ωρών  και  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (20 ωρες) για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών - μαζικής εστίασης και αναψυχής κ.λ.π (ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΚΑΙ  ΤΗ ΝΕΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 η οποία προβλέπει ότι  στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.») Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων που εργάζονται  σε παιδικούς σταθμούς, κυλικεία σχολείων, ιδρύματα, κέντρα νεότητας και γενικά ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων  αφ’ ενός μεν είναι νομική απαίτηση αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας,  αφού οι υπεύθυνοι διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες εργασίας και κανόνες υγιεινής  και κυρίως  αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο», να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου με την τήρηση των πραναφερθέντων πέντε υποχρεωτικών αρχείων τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

2. Εξυπηρέτηση πελατών – Τεχνικές Πωλήσεων – Διαχείριση κρίσεων (10ωρες)

3. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας  (10 ωρες)

Στα εν λόγω σεμινάρια,  μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή -Σφραγίδα Επιχείρησης)
 2. Στοιχεία καταρτιζομένων
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου
 5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:6976262625- 6937113731-email  ygepe@otenet.gr